جداول در HTML

جداول در HTML

مقدمه

هر جدول از سه قسمت، مطلع، بدنه و انتها تشکیل شده است، همچنین دارای یک عنوان اختیاری است. در کنار سه بخش اصلی، جدول به ردیف هایی تقسیم می شود که خود دارای تعدادی ستون هستند. جدول ها از سلول هایی تشکیل شده اند که می توانند محتوی هر تعداد عنصر بلوکی باشند. در صورت نیاز در هر سلول می توان جدول دیگری ایجاد کرد.

ساختار

<table summary= width= > <caption>. . .</caption> <colgroup align= span= width= /> <col align= span= width= /> <thead> . . . </thead> <tfoot> . . . </tfoot> <tbody> . . . </tbody> </table> <table title="group1" summary="5 column table with header row and first column titles." width="90%"> <caption>Group 1</caption> <thead> <tr> <th>country</th><th>Iran</th><th>Germany</th><th>Brazil</th><th>Africa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Games</th><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td> </tr> <tr> <th>Wins</th><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <th>loses</th><td>0</td><td>0</td><td>1</td><th>2</th> </tr> <tr> <th>draws</th><td>1</td><td>0</td><td>1</td><th>0</th> </tr> </tbody> </table>

بخش های جدول از سطرها tr و تقسیمات tdو th تشکیل شده است. مرورگر اطلاعات مطلع را به صورت bold نمایش می دهد. در این مثال جدول عرضی برابر 90درصد عرض صفحه دارد. summary برای درک بهتر جدول توسط کاربر به کار می رود.


نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 1 × 7 می شود :
متن پیام :