آموزش HTML قسمت دوم

آموزش HTML قسمت دوم

لیست ها

لیست های مرتب و نامرتب

ul ol li

دو نوع از لیست های معمول در اسناد، لیست های مرتب و نامرتب هستند.

UL: لیست های نامرتب، که در آن همه ی موارد دارای اهمیت بوده و ترتیب در آنها اهمیت ندارد.

OL: مجمو ای از موارد که درآنها ترتیب اهمیت دارد.

li:تنها عنصری است که امکان استفاده از آن درون عناصر ol , ul وجود دارد و برای تعریف هر یک از آیتم ها در لیست به کار می رود.

<p class='leftTxt'><xmp>Teams in Group 1 <ul> <li>Iran</li> <li>Brazil</li> <li>Italy</li> <li>Africa</li> </ul> Qualified Teams from Group 1 <ol> <li>Iran</li> <li>Brazil</li> </ol> Teams in Group 1  Iran  Brazil  Italy  Africa Qualified Teams from Group 1 1) Iran 2) Brazil

لیست های تعریف

dl dt dd

dl: نوع دیگری از لیست ها HTML، لیست هایی هستند که به منظور تعریف موارد به کار می روند، یعنی حاوی عنوان آیتم و تعریف آن هستند. از دو عنصر dt لغت مورد نظرو dd تعریف عنصر تشکیل شده است

<p>The following definitions apply:</p> <dl> <dt>Unordered List</dt> <dd>List in any order that has a bullet in front of it</dd> <dt>Ordered List</dt> <dd>List in a precise order that are numbered</dd> </dl>

پیوند دهی

منبع لینک

<a href= > <h1 id= >

مهمترین ویژگی وب امکان لینک دادن بین صفحات و حتی بخش های مختلف یک صفحه است. عنصر a وظیفه ایجاد ارتباط را بر عهده دارد. صفت href منبع لینک را به عنوان مقدار دریافت می کند. یک عنصر در درون یک صفحه از طریق صفت id به عنوان مقصد لینک تعریف می‌شود. یک لینک توسط مرورگرها به شیوه های مختلف متمایز می‌شود. به عنوان مثال در زیر لینک به صورت آندرلاین نمایش داده شده است.

<a href="URL">For More Information See Our Page</a>

مقدار دریافتی آن URL (Uniform Resource Locator) صفحه ای است که می خواهیم با آن پیوند برقرار کنیم که می تواند یک مقدار نسبی یا یک مقدار مطلق باشد. مقدار مطلق به صورت کامل در بردارنده آدرس است در حالی که مقدار نسبی به نسبت موقعیت ما در دایرکتوری سایت تعیین می‌شود.

ریز مقصدها

وقتی مقصد لینک بخشی از صفحه حاوی لینک باشد، از صفت id که باید در صفحه یکتا باشد، استفاده می کنیم.

<p>More information will be found in <a href="http://www.w3.org/fred/intro.htm#sec3">Section 3</a>. Please visit it.</p> . . . <h1 id="sec3">3. Section Three of Document<h1>

عنصر base

< base href= />

عنصر base در قسمت سر صفحه قرار گرفته و باید یکتا باشد. تنها دارای یک صفت href است که مبنای تمامی آدرس های نسبی موجود در سند را تعیین می کند.

عناصر بلوکی دیگر

ترسیم خط افقی

<hr />

ترسیم خط افقی به منطور مشخص کردن بخش های اصلی در صفحه را بر عهده دارد. هیچ پارامتر اضافی ندارد و به صورت زیر به کار می رود:

this is a section <hr/> this is an other

this is a section _______________________________________________________________________________ this is an other

عنصر عمومی div

div

یک عنصر بلوکی که می تواند هر نوعی از عناصر درون خطی یا بلوکی را درون خود جای داده و هیچ صفات اضافی ندارد. گروهی از عناصر را به گونه ایی جمع می کند که می توانند به عنوان یک مجموعه عمل کنند. در زمینه ی شیوه ها این عنصر بسیار کاربردی ست زیرا می تواند یک صفت class داشته باشد. اگر کاربر نیاز به تعامل با بخش خاصی از سند داشته باشد، می توان آن بخش را بوسیله یک div محصور کرده و برای آم یک id تعیین نمود.

<p class='SingleQout'></p><p class='paraTitle'>عناصر درون خطی دیگر</p> <p class='SubSingleQout'></p><p>عناصر عبارتی مهم </p> <p class='leftTxt'><xmp>cite defn code samp var abbr acronym

این عناصر حاوی اطلاعات معمولی که در پاراگراف ها می آیند نیستند.HTML شامل تعدادی از عناصر است که معنای عبارت درون خود را به دقت تعریف می کنند، این عناصر در ارائه بهتر توسط مرورگر، موتورهای جست و جو و غلط یاب ها کاربرد دارند. بعضی از آن ها:

<p> As <cite>Bob Hopgood</cite> points out, <dfn>HTML stands for Hypertext Markup Language</dfn>, which is a <abbr title="World Wide Web Consortium">W3C</abbr> Recommendation used by <acronym title="North Atlantic Treaty Organisation">NATO</acronym> to markup documents. Something like <code>class="classified"</code> is used to indicate that some text like <samp>In Confidence</samp> is added to all the classified paragraphs. If the <var>class</var> has a value of <var>unclassified</var>, no additional text is added.</p

As Bob Hopgood points out, HTML stands for Hypertext Markup Language , which is a W3C Recommendation used by NATO to markup documents. Something like class="classified" is used to indicate that some text like In Confidence is added to all the classified paragraphs. If the class attribute has a value of unclassified no additional text is added.

Cite: استناد یا ارجاعی به منبع دیگر Dfn: مکان تعریف یک لغت. در موتور جست و جوی گوگل، فرمول جست و جوی:

Difine: Some Thing

تعریف عبارت مورد نظر را ارائه می کند، به نظر می رسد که عملکرد خزنده این موتور شناسایی عبارت dfn در کد صفحات باشد.

Code: ثبت تکه کدها.

samp: ارائه مسائل

var:آرگومان یا متغیر

Abbr: اختصارات، صفتtitle، حاوی عناصر کامل اختصار است. عنوان کامل به هنگام نگاه داشتن ماوس روی اختصار نمایش داده می شود.

Acronym: سرنام، صفت title حاوی عناوین کامل سرنام هاست. عنوان کامل به هنگام نگاه داشتن ماوس روی سرنام نمایش داده می شود.

توان و اندیس

sub, sup

<p> x<sub>i</sub> = y<sub>i</sub> + 2<sup>a + b<sup>2</sup></sup></p> xi = yi + 2a + b2

عنصر span

span

مجموعه ای از عناصر و متون درون خطی را گرد هم می آورد که می توانند به صورت واحد عمل کنند. با داشتن یک صفت class می تواند برای مجموعه یک شیوه متفاوت از سایر سند ایجاد کند. با انتساب یک id به آن، امکان تعامل کاربر با مجموعه فراهم می شود.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 6 × 7 می شود :
متن پیام :