آموزش نکات #C قسمت پنجم

آموزش نکات #C قسمت پنجم

توليد رشته‌های منحصر بفرد

در ساده ترین حالت اینکار معمولا از طریق GUID انجام مي‌شود:

private string GenerateId1() { return Guid.NewGuid().ToString(); }

نمونه‌ای از خروجی : نقل قول:

c1eab2fa-63bb-426f-a2ff-dd87b03c0aa0

یک الگوریتم دیگر:

private string GenerateId2() { long i = 1; foreach (byte b in Guid.NewGuid().ToByteArray()) { i *= ((int)b + 1); } return string.Format("{0:x}", i - DateTime.Now.Ticks); }

نمونه‌ای از خروجی : نقل قول:

4f2014c22f7c88ea

یک الگوریتم دیگر:

private long GenerateId3() { byte[] buffer = Guid.NewGuid().ToByteArray(); return BitConverter.ToInt64(buffer, 0); }

نمونه‌ای از خروجی : نقل قول:

5209165259893891216

روش بررسی خالی بودن یک رشته

مثال1

string str; if (string.IsNullOrEmpty(str)) { ... }

مثال2

string str; if (str.Trim() == "") { ... }

مثال3

string str; if (str == string.Empty) { ... }

استفاده از روش اول توصيه شده است.

تبدیل مقدار یک عبارت رشته ای به یک عدد صحيح

مثال1

int n = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

مثال2

int n = Int32.Parse(textBox1.Text);

و چنانچه امکان خطا باشد که تقریبا هميشه وجود دارد:

int n; Int32.TryParse(textBox1.Text, out n);

در این حالت خروجی به n تخصيص داده مي‌شود و چنانچه مشکلی رخ دهد n برابر صفر مي‌شود.

ایجاد متن و رشته‌های چند سطری

مثال 1

string myString1 = "This is the first line of my string.\n" + "This is the second line of my string.\n" + "This is the third line of the string.\n";

مثال 2

string myString2 = @"This is the first line of my string. This is the second line of my string. This is the third line of the string.";نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 8 × 7 می شود :
متن پیام :