آموزش نکات #C قسمت اول

آموزش نکات #C قسمت اول

چگونه یک کلاس را مهر و موم کنيم؟

کافی است در اعلان کلاس و بعد از Access modifier از کلمه کليدی sealed استفاده کنيم.

public sealed class MyClass{}


property چيست و چرا از آن استفاده می کنيم؟

یکproperty متشکل از 2 متد set , get است که برای دریافت و یا تخصيص مقادیر به متغير‌ها استفاده می‌شوند .از معایب تعریف متغيرهای کلاس به صورت Public این است که هر موجودی از بيرون کلاس می‌تواند دسترسی مستقيمی به آن داشته باشد و براحتی آن را دستکاری کند و در ضمن هيچ گونه عمل validation بر روی مقادیر متغير‌ها صورت نمي‌گيرد ,که این با اصول صحيح oop منافات دارد .

دلایل استفاده از property به جای یک متغير:

1-رعایت اصل encapsulation

2-امکان بازرسی و validation

public class Circle { private double radius; public double Radius { get { return radius; } set { if (value>0 && value<50) radius = value; } } public double GetArea() { return radius * radius * 3.14; } }


فراخوانی یک رویداد از رویداد دیگر

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show(sender.ToString()); }

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { System.EventArgs arg = new System.EventArgs(); Form1_Load(button1.Text, arg); }نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 4 × 8 می شود :
متن پیام :