Bind کردن اطلاعات دیتابیس به کنترل ها

Bind کردن اطلاعات دیتابیس به کنترل ها

پس از اينكه جدول هاي بانك اطلاعاتي را وارد DataSet كرديد بايد بتوانيد آن ها را به كنترل هاي فرم Bind كنيد تا اطلاعات آن ها در كنترل ها به نمايش در آيند.
مثال:مقيد كردن فيلد شماره دانشجويي (stNo) به textBox1

کد اتصال به کنترل

textBox1.DataBindings.Add(New Binding(“Text”,ds,”stTable.stNo”))

اين دستور فيلد stNo جدول stTable را كه در ds ( یک DataSet ) قرار دارد به خاصيت text كنترل textBox1 مقيد مي كند و در زمان اجرا محتويات فيلد stNo در كنترل textBox1 قرار مي گيرد.

Bind کردن جدول بانك اطلاعاتي به كنترل DataGrid

dataGrid1.DataBindings.Add(New Binding(“DataSource”,ds,”stTable”))

اين دستور ، جدول stTable را كه در ds قرار دارد به خاصيت DataSource كنترل dataGrid1 مقيد می‌‌‌كند. در زمان اجرا اطلاعات جدول در اين كنترل نمايش داده مي شود.

شيء BindingContext و حركت بين ركوردها

مثال 1: قرار دادن شماره ركورد فعلي جدول

X=this. BindingContext(ds, ”stTable”).Position

مثال 2: قرار دادن تعداد ركوردهاي موجود در جدول stTable در y

y=this. BindingContext(ds, ”stTable”).Count

تعداد ركوردهاي جدول بين صفر تا Count-1 است.
استفاده از كنترل DataGridView در زمان اجرا
تعيين سلول كليك شده : CurrentCell
خاصيت ColumnIndex : شماره ستون كليك شده

DataGridView.CurrentCell.ColumnIndex

ستونها از چپ به راست شماره گذاري شده و از صفر شروع مي شود.
خاصيت Value: مقدار ستون فعلي را برمي گرداند.
خاصيت RowIndex : محل سطر را برمي گرداند.

DataGridView.CurrentCell.Row.Index

براي تعيين سطر كليك شده (سطر فعلي) و مقدار ستون هاي آن از خاصيت CurrentRow استفاده مي شود.اين خاصيت داراي خاصيتي به نام Cells مي باشد كه با استفاده از آن مي توان به مقادير ستون خاص دست يافت.براي اين منظور از خاصيت Item استفاده مي شود.
مثال : دستورات زير مقدار ستون stNo سطر فعلي را در متغير sn قرار مي دهد:

String sn; Sn=dataGridView1.CurrentRow.Cells[“stNo”].value.Tostring();نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 7 × 1 می شود :
متن پیام :