دستورات انتخاب در جاوا (2)

دستورات انتخاب در جاوا (2)

جاوا از دو دستور انتخاب پشتيباني مي كنند : ifو switch . با اين دستورات شما اجراي برنامه را براساس شرايطي كه فقط حين اجراي برنامه اتفاق مي افتند كنترل مي كنيد. اگر سابقه برنامه نويسي با C++/C را نداريد، از قدرت و انعطاف پذيري موجود در اين دو دستور متعجب و شگفت زده خواهيد شد .
در این آموزش به دستور switch می پردازیم

switch

دستور switch ، دستور انشعاب چند راهه در جاوا است . اين دستور راه ساده اي است براي تغيير مسير اجراي بخشهاي مختلف يك كد براساس مقدار يك عبارت . اين روش يك جايگزين مناسب تر براي مجموعه هاي بزرگتر از دستورات if-else-if است .

شکل کلی دستور switch

switch(expression){
case value1:
// statement sequence
break;
case value2:
// statement sequence
break;
.
.
.
case valueN:
// statement sequence
break;
default:
// default statement sequence
}
expression

هر يك از مقادير (values) در دستورات case بايد از نوع سازگار با عبارت باشند . هر يك از مقادير case بايد يك مقدار لفظي منحصر بفرد باشد ( يعني بايد يك ثابت ، نه متغير ، باشد ). دو برابر سازي مقادير case مجاز نيست .

مقدار عبارت با هر يك از مقادير لفظي در دستورات case مقايسه مي شوند. اگر تطابق پيدا شود ، كد سلسله اي تعقيب كننده آن دستور case اجرا خواهد شد . اگر هيچيك از ثابت ها با مقدار عبارت تطابق نيابند ، آنگاه دستور پيش فرض (default) اجرا خواهد شد ، اما دستور default اختياري است . اگر هيچيك از case ها تطابق نيابد و default وجود نداشته باشد آنگاه عمل اضافي ديگري انجام نخواهد شد . از دستور break داخل دستور switch استفاده شده تا سلسله يك دستور را پايان دهد . هنگاميكه با يك دستور break مواجه مي شويم ، اجرا به خط اول برنامه كه بعد از كل دستور switch قرار گرفته ، منشعب خواهد شد . اين حالت تاثير پريدن switchاست

در زير برنامه‌ای كه از دستور switch استفاده نموده

// A simple example of the switch.
class SampleSwitch {
public static void main(String args[] ){
for(int i=0; i<6; i++)
switch(i ){
case 0:
System.out.println("i is zero.");
break;
case 1:
System.out.println("i is one.");
break;
case 2:
System.out.println("i is two.");
break;
case 3:
System.out.println("i is three.");
break;
default:
System.out.println("i is greater then 3.");
}
}
}

نتیجه اين برنامه به صورت زير مي باشد

i is zero.
i is one.
i is two.
i is three.
i is greater than 3.
i is greater than 3.

همانطوريكه مشاهده مي كنيد ، داخل حلقه ، دستوراتي كه همراه ثابت case بوده و با i مطابقت داشته باشند ، اجرا خواهند شد . ساير دستورات پشت سر گذاشته مي شوند (bypassed) . بعد از اينكه i بزرگتر از 3 بشود ، هيچ دستور همراه case مطابقت نداشته ، بنابراين دستور پيش فرض (default) اجرا خواهد شد . دستور break اختياري است . اگر break را حذف كنيد ، اجراي برنامه با case بعدي ادامه خواهد يافت . گاهي بهتر است چندين case بدون دستورات break در بين آنها داشته باشيم .

بعنوان مثال ، این برنامه را در نظر بگيريد

// In a switch/ break statements are optional.
class MissingBreak {
public static void main(String args[] ){
for(int i=0; i<12; i++)
switch(i ){
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
System.out.println("i is less than 5");
break;
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
System.out.println("i is less than 10")
; break;
default:
System.out.println("i is 10 or more");
}
}
}

نتیجه اين برنامه به صورت زير مي باشد

i is less than 5
i is less than 5
i is less than 5
i is less than 5
i is less than 5
i is less than 10
i is less than 10
i is less than 10
i is less than 10
i is less than 10
i is 10 or more
i is 10 or more

همانطوريكه مشاهده مي كنيد، اجرا طي هر case، بمحض رسيدن به يك دستور break ( يا انتهاي switch ) متوقف مي شود . در حاليكه مثال قبلي براي توصيف نظر خاصي طراحي شده بود ، اما بهر حال حذف دستور break كاربردهاي عملي زيادي در برنامه هاي واقعي دارد . براي نشان دادن كاربردهاي واقعي تر اين موضوع ، دوباره نويسي برنامه نمونه مربوط به فصول سال را مشاهده نماييد .

اين برنامه همان برنامه قبلي از switch استفاده مي كند تا پياده سازي موثرتري را ارائه دهد .

// An improved version of the season program.
class Switch {
public static void main(String args[] ){
int month = 4;
String season;
switch( month ){
case 12:
case 1:
case 2:
season = "Winter";
break;
case 3:
case 4:
case 5:
season = "Spring";
break;
case 6:
case 7:
case 8:
season = "Summer";
break;
case 9:
case 10:
case 11:
season = "Autumn";
break;
default:
season = "Bogus Month";+ switch(count ){ + case 1: + switch(target ){ // nested switch + case 0: + System.out.println("target is zero"); + break; + case 1 :// no conflicts with outer switch + System.out.println("target is one"); + break; + } + break; + case 2 ://... }
System.out.println("April is in the" + season + ".");
}
}

تودرتو كردن دستورات switch

مي توانيد از يك switch بعنوان بخشي از ترتيب يك دستور switch خارجي تر استفاده نماييد. اين حالت را switch تودرتو مينامند. از آنجاييكه دستور switch تعريف كننده بلوك مربوط به خودش مي باشد، هيچ تلاقي بين ثابتهاي caseدر switchر داخلي و آنهايي كه در switch خارجي قرار گرفته اند ، بوجود نخواهد آمد .

+ switch(count ){
+ case 1:
+ switch(target ){ // nested switch
+ case 0:
+ System.out.println("target is zero");
+ break;
+ case 1 :// no conflicts with outer switch
+ System.out.println("target is one");
+ break;
+ }
+ break;
+ case 2 ://...

در اينجا دستور :case 1در switch داخلي با دستور :case 1در switch خارجي تلاقي نخواهد داشت . متغير count فقط با فهرست case ها در سطح خارجي مقايسه مي شود. اگر count برابر 1 باشد، آنگاه target با فهرست case هاي داخلي مقايسه خواهد شد .

سه جنبه مهم از دستور switch قابل توجه هستند :

switch با if متفاوت است چون switch فقط آزمايش كيفيت انجام مي دهد ، در حاليكه if هر نوع عبارت را ارزيابي مي كند. يعني كه switch فقط بدنبال يك تطابق بين مقدار عبارت و يكي از ثابت هاي case خودش مي گردد .

ثابت case در switch مشابه نمي توانند مقادير يكسان داشته باشند . البته ، يك دستور switch قرار گرفته داخل يك switch خارجي تر مي تواند ثابتهاي caseمشترك داشته باشد .

يك دستور switch معمولا" بسيار كاراتر از يك مجموعه از if هاي تودرتو شده است .

كامپايلر جاوا هنگاميكه يك دستور switch را كامپايل مي كند ، به هر يك از ثابتهاي case سركشي نموده و يك جدول jump table مي سازد كه براي انتخاب مسير اجرا براساس مقدار موجود در عبارت استفاده مي شود . بنابراين ، اگر بايد از ميان گروه بزرگي از مقادير انتخاب نماييد ، يك دستور switch نسبت به يك ترتيب از if-else ها كه بطور معادل و منطقي كد بندي شده باشد ، بسيار سريعتر اجرا خواهد شد. كامپايلر قادر است اينكار را انجام دهد چون مي داند كه ثابتهاي caseهمه از يك نوع بوده و بايد خيلي ساده با عبارت switch براي كيفيت مقايسه شوند . كامپايلر چنين شناسايي را نسبت به يك فهرست طولاني از عبارات if ندارد .نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 3 × 1 می شود :
متن پیام :