Nullable variable در سی شارپ

Nullable variable در سی شارپ

Nullable variable
متغیر های معمولی مانند int ، double ، char و... از جنس Stract می باشند.از این رو نمی توان در آن ها مقدار nullو پوچ یا تهی را ذخیره کرد اگر پس از Datatype "؟" قرار دهیم Nullable می شود.

نکته : توسط hasvalue ، null بودن این متغیر ها شناسایی می شود.

Int? n=123;
If(n.hasvalue)
Consol.writeline(n);

اگر بخواهیم تابعی که یک تایپ خاص مانند int را برمی گرداند، بتواند علاوه بر اعداد صحیح null نیز برگرداندtype نوع خروجی را nullabale می کنیم.

مثال

Static int? search();

آرایه و object از نوع کلاس هر گاه به صورت آرگومان به تابعی پاس داده می شوند به صورت call by value نوشته می شوند ولی عملکرد آن ها به صورت call by reference می باشد.

نکته مهم: اگر آرایه را به صورت call by value به یک تابع پاس دهیم عناصر آرایه درون تابع عملکرد call by reference دارند ولی اگر آرایه را دثص کنیم آرایه اصلی تغییر نخواهد کرد.اگر آرایه را به صورت call by refrenceبه تابع پاس دهیم هم عناصر آرایه و هم متغیر آرایه cal by reference می باشد.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 5 × 1 می شود :
متن پیام :