دستورات انتخاب در جاوا (1)

دستورات انتخاب در جاوا (1)

جاوا از دو دستور انتخاب پشتيباني مي كنند : ifو switch . با اين دستورات شما اجراي برنامه را براساس شرايطي كه فقط حين اجراي برنامه اتفاق مي افتند كنترل مي كنيد. اگر سابقه برنامه نويسي با C++/C را نداريد، از قدرت و انعطاف پذيري موجود در اين دو دستور متعجب و شگفت زده خواهيد شد .
در این آموزش ابتدا دستور if را مورد بررسی قرار می دهیم و در آموزش های بعد به دستور switch می پردازیم .

if

دستور if دستور انشعاب شرطي در جاوا است . از اين دستور مي توان استفاده نمود و اجراي برنامه را طي دو مسير متفاوت به جريان انداخت .

شکل کلی دستور if

if( condition )statement 1;
else statement 2;

دراينجا هر statement ممكن است يك دستور منفرد يا يك دستور مركب قرار گرفته در ابروها ( يعني يك بلوك ) باشد . condition ( شرط ) هر عبارتي است كه يك مقدار boolean را برمي گرداند . جمله else اختياري است . if بدین صورت کار می کند که اگر شرايط محقق باشد ، آنگاه statement 1 اجرا مي شود . در غير اينصورت statement 2 ( در صورت وجود ) اجرا خواهد شد . تحت هيچ شرايطي هر دو دستور با هم اجرا نخواهند شد .

+ int a/ b;
+ //...
+ if(a < b )a = 0;
+ else b = 0;

در اينجا اگر a كوچكتر از b باشد ، آنگاه a برابر صفر مي شود . در غير اينصورت b برابر صفر قرار مي گيرد . در هيچ شرايطي اين دو متغير در آن واحد برابر صفر نمي شوند .

غالب اوقات ، عبارتي كه براي كنترل if استفاده ميشود شامل عملگرهاي رابطه اي است . اما از نظر تكنيكي ضرورتي وجود ندارد . مي توان با استفاده از يك متغير booleanتكي ، if را همانطوريكه در بخش زير مشاهده مي كنيد ، كنترل نمود .

+ boolean dataAvailable;
+ //...
+ if( dataAvailable)
+ ProcessData)(;
+ else
+ waitForMoreData)(;

فقط يك دستور مي تواند مستقيماً بعداز ifيا elseا قرار گيرد. اگر بخواهيد دستورات بيشتري داخل نماييد ، نيازي به ايجاد يك بلوك نداريد نظير اين قطعه كه در زير آمده است :

+ int bytesAvailable;
+ //...
+ if( bytesAvailable > 0 ){
+ ProcessData)(;
+ bytesAvailable- = n;
+ } else
+ waitForMoreData)(;

در اينجا ، هر دو دستور داخل بلوك if اجرا خواهند شد اگر bytes Available بزرگتر از صفر باشد . برخي از برنامه نويسان راحت ترند تا هنگام استفاده از if ، از ابروهاي باز و بسته استفاده نمايند، حتي زمانيكه فقط يك دستور در هر جمله وجود داشته باشد. اين امر سبب مي شود تا بعداً بتوان براحتي دستور ديگري را اضافه نمود و نگراني از فراموش كردن ابروها نخواهيد داشت .

فراموش كردن تعريف يك بلوك هنگامي كه نياز است ، يكي از دلايل رايج بروز خطاها مي باشد .

Nested ifs هاي تودرتو شده

يك nested if يك دستور if است كه هدف ifيا else ديگري باشد. if هاي تودرتو در برنامه نويسي بسيار رايج هستند. هنگاميكه if ها را تودرتو مي كنيد، مهمترين چيزي كه بايد بخاطر بسپاريد اين است كه يك دستورelse هميشه به نزديكترين دستور ifخود كه داخل همان بلوك else است و قبلاً با يك else همراه نشده ، مراجعه خواهد نمود .

+ if(i == 10 ){
+ if(j < 20 )a = b;
+ if(k > 100 )c = d; // this if is
+ else a = c; // associated with this else
+ }
+ else a = d; // this else refers to if(i == 10)

نردبان if-else-if

يك ساختار برنامه نويسي رايج براساس يك ترتيب از ifهاي تودرتو شده يا نردبان if-else-if است . اين ساختار بصورت زير است :

if(condition)
statement;
else if(condition)

statement;
else if(condition)
statement;
.
.
.
else
statement;

دستورات if از بالا به پايين اجرا مي شوند . ماداميكه يكي از شرايط كنترل كننده if صحيح باشد دستور همراه با آن if اجرا مي شود ، و بقيه نردبان رد خواهد شد . اگر هيچكدام از شرايط صحيح نباشند، آنگاه دستور else نهايي اجرا خواهد شد . else نهايي بعنوان شرط پيش فرض عمل مي كند ، يعني اگر كليه شرايط ديگر صحيح نباشند ، آنگاه آخرين دستور else انجام خواهد شد . اگر else نهايي وجود نداشته باشد و ساير شرايط ناصحيح باشند ، آنگاه هيچ عملي انجام نخواهد گرفت .

برنامه‌اي كه از نردبان if-else-if استفاده كرده تا تعيين كند كه يك ماه مشخص در كدام فصل واقع شده است .

// Demonstrate if-else-if statement.
class IfElse {
public static void main(String args[] ){
int month = 4; // April
String season;

if(month == 12 || month == 1 || month == 2)
season = "Winter";
else if(month == 3 || month == 4 || month == 5)
season = "Spring";
else if(month == 6 || month == 7 || month == 8)
season = "Summer"; else if(month == 9 || month == 10 || month == 11)
season = "Autumn";
else
season = "Bogus Month";

System.out.println("April is in the" + season + ".");
}
}

نتیجه بصورت زیر خواهد بود

April is in the Spring

ممكن است بخواهيد اين برنامه را تجربه نماييد . خواهيد ديد كه هيچ فرقي ندارد كه چه مقداري بهmonth بدهيد ، يك و فقط يك دستور انتساب داخل نردبان اجرا خواهد شد .نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 3 × 5 می شود :
متن پیام :