حلقه Foreach

حلقه Foreach

برای اینکه بتوانیم کاراکترهای یک رشته را چاپ نماییم از حلقه for و یک متغیر شمارنده استفاده می کنیم در حالی که می توانیم از حلقه foreach نیز استفاده کنیم. در حلقه foreach متغیر از نوع char که عناصر سازنده‌ی رشته می باشد تعریف می کنیم. حلقه foreach یکی یکی و به ترتیب کاراکترهای رشته را بازیابی کرده و در متغیر char ذخیره می‌کند. در بدنه foreach از مقدار این متغیر استفاده می کنیم زمانی که کاراکتری خوانده می شود با کاراکتر قبلی جایگزین می شود.

نکته مهم

متغیر readonly ، foreach می باشد پس نمی توانیم از طریق این متغیر خانه های آن را تغییر داد.

برنامه‌ای که در آن از foreach استفاده شده است

using System;
using System.Collections.Generic;
class Program {
static void Main() {
List list = new List();
list.Add(1);
list.Add(2);
list.Add(3);
// Loop over list elements using foreach-loop.
foreach (int element in list) {
Console.WriteLine(element); }
// You can't remove elements in a foreach-loop.
Try {
foreach (int element in list) {
list.Remove(element); } }
catch (Exception ex) {
Console.WriteLine(ex.Message);
} } }

خروجی این برنامه بصورت زیر می‌باشد

1
2
3نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 2 × 8 می شود :
متن پیام :