اعلان متغییرها

اعلان متغییرها

در يك برنامه جاوا ، متغير ، اساسي ترين واحد ذخيره سازي است. يك متغير به وسيله تركيبي از يك شناسه، يك نوع و يك مقدار دهی اوليه اختياري تعريف خواهد شد. در جاوا كليه متغيرها قبل از استفاده بايد اعلان شوند. جاوا امكان مقداردهي اوليه بصورت پويا را نيز فراهم آورده است. اين موضوع با استفاده از هر عبارتي كه در زمان اعلان متغير باشد ، انجام مي گيرد.

اعلان يك متغير ( Declaring a variable )

در جاوا كليه متغيرها قبل از استفاده بايد اعلان شوند. شكل اصلي اعلان متغير به صورت کد زير مي باشد :

فرم کلی اعلان متغییر در جاوا

type identifier [=value] [/identifier[=value]...];

مقدار شناسه نوع (type) يكي از انواع اتمي جاوا يا نام يك كلاس يا رابط است. شناسه نام متغير است. مي توانيد با گذاشتن يك علامت تساوي و يك مقدار، متغير را مقدار دهي اوليه نماييد. در ذهن بسپاريد كه عبارت مقدار دهي اوليه بايد منتج به يك مقدار از همان نوعي ( يا سازگار با آن نوع ) كه براي متغير مشخص شده گردد. براي اعلان بيش از يك نوع مشخص شده، از فهرست كاماهاي (') جدا كننده استفاده نماييد.

مثال کاربردی از اعلان متغییر

// declares three ints/ a/ b/ and c.
int a, b, c;
// declares three more ints/ initializing d and f.
int d = 3, e, f = 5;
// initializes z.
byte z = 22;
// declares an approximation of pi.
double pi = 3.14159;
// the variable x has the value 'x'.
char x = 'x';

مقدار دهي اوليه پويا ( Dynamic initialization )

اگر چه مثال‌هاي قبلي از ثابت ها بعنوان مقدار دهی اوليه استفاده كرده اند اما جاوا امكان مقداردهي اوليه بصورت پويا را نيز فراهم آورده است. اين موضوع با استفاده از هر عبارتي كه در زمان اعلان متغير باشد، انجام مي گيرد.

برنامه محاسبه طول ضلع يك مثلث قائم الزاويه

// Demonstrate dynamic initialization.
class DynInit {
public static void main(String args[] ){
double a = 3.0/ b = 4.0;
// c is dynamically initialized
double c = Math.sqrt(a * a + b * b);
System.out.println("Hypotenuse is " + c);
}
}

در اينجا سه متغير محلي a ، b ، c اعلان شده اند. دو متغییر اول توسط ثابت ها مقدار دهي اوليه شده اند اما متغير C بصورت پويا و بر حسب طول اضلاع مثلث قائم الزاويه (بنابر قانون فيثاغورث) مقدار دهي اوليه مي شود. اين برنامه از يكي از روشهاي توكار جاوا يعني ()sqrt كه عضوي از كلاس Math بوده و ريشه دوم آرگومان‌هاي خود را محاسبه مي‌كند استفاده كرده است. نكته كليدي اينجا است كه عبارت مقدار دهي اوليه ممكن است از هر يك از اجزا معتبر در زمان مقدار دهي اوليه، شامل فراخواني روش‌ها، ساير متغيرها يا الفاظ استفاده نمايد.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 2 × 6 می شود :
متن پیام :