نوع داده بولین (Boolean) در جاوا

نوع داده بولین (Boolean) در جاوا

جاوا يك نوع ساده موسوم به boolean براي مقادير منطقي دارد. اين نوع فقط يكي از مقادير ممكن true يا false را اختيار مي كند. اين نوعي است كه توسط كليه عملگرهاي رابطه اي نظير شرطي كه دستورهاي كنترلي نظير if و for را مديريت مي كنند، استفاده مي‌شود.

یک مثال کاربردی از نوع داده Boolean

// Demonstrate boolean values.
class BoolTest {
public static void main(String args[] ){
boolean b;
b = false;
System.out.println("b is " + b);
b = true;
System.out.println("b is " + b);
// a boolean value can control the if statement
if( b )System.out.println("This is executed.");
b = false;
if( b )System.out.println("This is not executed.");
// outcome of a relational operator is a boolean value
System.out.println("10 > 9 is " +( 10 > 9));
}
}

خروجی این برنامه بصورت زیر است

b is false
b is true
This is executed.
10>9 is true

درباره اين برنامه سه نكته جالب توجه وجود دارد :

اول اينكه وقتي كه مقدار boolean توسط ()println خارج مي شود ، مي بينيد كه "true"يا "false" به نمايش درمي آيد.

دوم اينكه يك متغير boolean به تنهايي براي كنترل دستور if كفايت مي كند. ديگر نيازي به نوشتن يك دستور if بقرار زير نخواهد بود.
(if(b == true

سوم اينكه ، پي آمد يك عملگر رابطه اي نظير بولين يک مقدار است.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 2 × 1 می شود :
متن پیام :