اعداد اعشاری در جاوا

اعداد اعشاری در جاوا

اعداد اعشاري يا همان اعداد حقيقي براي ارزش گذاري عبارت‌هايي كه نيازمند دقت بيشتري هستند، استفاده مي‌شوند . بعنوان نمونه، محاسباتي نظير ريشه دوم و محاسبات مثلثاتي نظير سينوس و كسينوس منجربه جواب‌هايي مي شوند كه براي تعيين دقت آن نياز به نوع عدد اعشاري مي‌باشد. جاوا يك مجموعه استاندارد (IEEE-754) از انواع عدد اعشاري و عملگرها را پياده سازي مي‌كند. دو نوع عدد اعشاري تعريف شده يعني float و double هستند كه به ترتيب معرف دقت معمولي و مضاعف مي باشند.

دامنه و پهنا بر حسب تعداد بيت

double 64 1.7e-308 to 1.7e+308
float 32 3.4e-038 to 3.4e+038

float

اين نوع مشخص كننده يك مقدار با دقت معمولي بوده كه از 32 بايت حافظه استفاده مي‌كند. دقت معمول روي بعضي پردازنده‌ها سريعتر بوده و نسبت به دقت مضاعف نيمي از فضا را اشغال مي‌كند ، اما هنگامي كه مقادير خيلي بزرگ يا خيلي كوچك باشند، دقت خود را از دست مي‌دهد. متغيرهاي نوع float براي زماني مناسب هستند كه از يك عضو كسري استفاده مي‌كنيد اما نيازي به دقت خيلي زياد نداريد.

نحوه تعریف متغییر Float

float hightemp, lowtemp;

double

دقت مضاعف كه با واژه كليدي double معين مي شود براي ذخيره كردن يك مقدار 64 بيت فضا را اشغال مي كند. دقت مضاعف روي برخي پردازنده هاي جديد كه براي محاسبات رياضي با سرعت زياد بهينه شده اند، واقعاً سريعتر از دقت معمولي عمل مي‌كند. كليه توابع مثلثاتي نظير ()sin() , cos و ()sqrt مقادير مضاعف را بر مي‌گردانند. هنگام اجراي محاسبات مكرر كه نياز به حفظ دقت داريد و يا هنگام كار با ارقام خيلي بزرگ double بهترين انتخاب است.

برنامه محاسبه محیط یک دایره با استفاده از double

// Compute the area of a circle.
class Area {
public static void main(String args[] ){
double pi, r, a;
r = 10.8; // radius of circle
pi = 3.1416; // pi/ approximately
a = pi * r * r; // compute area
System.out.println("Area of circle is " + a);
}
}نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 2 × 1 می شود :
متن پیام :