کار با ArrayList در جاوا

کار با ArrayList در جاوا

کار با آرایه ها در زبان های برنامه نویسی بسیار چشم گیر است زیرا در بسیاری از موارد که قرار است اطلاعات افراد زیادی را در حافظه ذخیره کنیم منطق حکم می کند که از متغییرها استفاده نکنیم. از محاسن آرایه ها ذخیره اطلاعات به تعداد لازم از یک نوع خاص و حرکت آسان بین داده ها می باشد اما حذف یک مقدار از بین مقادیر ذخیره شده شاید کار چندان ساده ای نباشد چرا که در زمان تعریف آرایه آن مکان از حافظه رزرو شده و تنها در صورتی قابل باز پسگیری می باشد که کل آرایه را از بین ببریم پس برای حل این مشکل از لیست آرایه ها یا ArrayList استفاده می کنیم چرا که با استفاده از آن داده ها به راحتی قابل دسترسی بوده و می توان آنها را در هر مکان از آرایه به راحتی درج و حذف نمود بدون آنکه مجبور به حذف کل آرایه باشیم. گفتنی است که از دیگر محاسن ArrayList این است که در صورتی که در زمان تعریف آن طول اطلاعات و آرایه مشخص نباشد می توان برای آن حافظه ای درنظر نگرفت و تنها به میزان اطلاعاتی که در آن ذخیره می کنیم حافظه اشغال خواهد شد. برای فهم هر چه بیشتر موضوع لطفاً به مثال های زیر توجه فرمائید:

انواع تعریف ArrayList در جاوا

ArrayList al=new ArrayList();
ArrayList al=new ArrayList(Collection c);
ArrayList al=new ArrayList(int capacity);

همانطور که مشاهده می کنید ArrayList به سه صورت قابل تعریف است. در خط اول به صورت ساده تعریف شده است و در خط دوم می توان به عنوان ورودی مقادیری از جنس Collection به آن انتصاب داد و در آخر نیز می توان در صورتی که طول اطلاعات شما مشخص است، ظرفیت ArrayList را مشخص نمود.

عملیات درج و حذف در ArrayList

ArrayList al=new ArrayList();
al.add("A");
al.add("B");
al.add("C");
al.add("D");
al.add(1, "A2");
System.out.println("Contents of al: " + al); // Contents of al: [A, A2, B, C, D]
al.remove("B");
al.remove(1);
System.out.println("Contents of al: " + al); // Contents of al: [A, C, D]

با توجه به قطعه کد فوق دیدیم که تنها با دو متد add و remove می توان مقادیر را به راحتی در ArrayList درج و حذف نمود و با قرار دادن اندیس بعد از مقدار، مکان عملیات را مشخص نمود.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 7 × 5 می شود :
متن پیام :