مباحث اولیه و مقدماتی زبان سی پلاس پلاس (++C)

مباحث اولیه و مقدماتی زبان سی پلاس پلاس (++C)

زبان برنامه نویسی ++C از زبان های سطح میانی است که به دو صورت تحت Dos و Windows مورد استفاده کاربران قرار می گیرد. در ++C آخر هر دستور می بایست سمی کولن(;) قرار می گیرد تا خطوط با استفاده از این روش از یکدیگر تفکیک شوند. در این زبان می توان توضیحات را در هر سطر برنامه نوشت که به دو صورت تک خطی و چند خطی این عمل انجام پذیر است .طریقه نوشتن توضیحات به صورت زیر است :

cout << endl; // Start output on a new line

صدا زدن کتابخانه ها در ++C

دستورات زبان ++C در کتابخانه ها قرار دارد و برای استفاده از کدهای آن ها می بایست کتابخانه مربوطه را صدا زد. مثلا برای صدا زدن کتابخانه stdio.h که شامل دستورات کلیدی زبان ++C است به صورت زیرعمل می کنیم :

#include <stdio.h>

پسوند (h) پسوند فایل های هدر است. البته در بعضی کامپایلرها از پسوندهای hpp و hxx استفاده می شود.

متغیر ها در ++C

برای آنکه بتوان از مقادیر استفاده کنیم باید آنها را در مکانی نگهداری کنیم. بدین منظور از متغیرها استفاده می کنیم که آن ها خود انواع مختلفی دارند :

Long : برای نگهداری مقادیر عددی بزرگ استفاده می شود.
Int : برای نگهداری مقادیر عددی صحیح استفاده می شود.
Short : برای نگهداری مقادیر عددی صحیح کوچک استفاده می شود.
Char* : برای نگهداری یک عبارت شامل چند کاراکتر استفاده می شود. (رشته)
Char : برای نگهداری یک کاراکتر استفاده می شود.
Float : برای نگهداری مقادیر اعشاری استفاده می شود.

طریقه تعریف متغیرها در ++C

برای آنکه بتوانیم از متغیرها استفاده کنیم باید ابتدا آن را تعریف کرده ، سپس مقداردهی کنیم که برای این منظور می توان به صورت زیر عمل کرد :

تعریف متغییر در ++C

Data-type Data-name = Value;
Char c = ’a’;
Int MyNum = 1234;
----------------------
Int Num;
Num = 123;

ثابت ها (const)

در برخی از موارد نیاز است از یک یا چند مقدار ، به دفعات و در جاهای مختلف برنامه استفاده نمود. بدین منظور از ثابت ها استفاده می کنیم. نحوه تعریف ثابت ها به صورت زیر است :

تعریف ثابت ها در ++C

Const Data-type Data-name = Value;
Const Float a = 3.14;

تابع Main

تابع اصلی برنامه می باشد به این صورت که در ابتدا برنامه از آن شروع می شود و توابع دیگر جهت اجرا شدن باید در تابع Main صدا زده شوند.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 5 × 6 می شود :
متن پیام :