رمز نگاری و رمز گشایی رشته ها

رمز نگاری و رمز گشایی رشته ها

در برنامه نویسی و مخصوصاً در بخش هایی که امنیت بسیار حائز اهمیت است، کدگذاری و کدگشایی داده ها از جمله مباحثی هستند که مطرح می شوند. برای این منظور راه های بسیاری ارائه شده که هر یک از ویژگی و معایب خاص خود برخوردار است. در اینجا یک روش ساده و کاربردی را برای شما شرح خواهیم داد و در ادامه خواهید دید که چگونه یک رشته را از حالت معمولی کدگذاری و یک رشته ی کد گذاری شده را کدگشایی کنید. ابتدا به قطعه کد زیر توجه کنید :

کد گذاری یا Encoding یک رشته

Dim inputText As String = "This is some text."
Dim bytesToEncode As Byte()
bytesToEncode = Encoding.UTF8.GetBytes(inputText)
Dim encodedText As String
encodedText = Convert.ToBase64String(bytesToEncode)
MessageBox.Show(encodedText)

کد گذاری یا Encoding یک رشته

string inputText = "This is some text.";
byte[] bytesToEncode;
bytesToEncode = Encoding.UTF8.GetBytes(inputText);
string encodedText;
encodedText = Convert.ToBase64String(bytesToEncode);
MessageBox.Show(encodedText);

در قطعه کد بالا ابتدا یک رشته را در متغییری با نام inputText قرار دادیم و با استفاده از کدگذاری بایتی رشته را کارکتر به کارکتر تبدیل و کدگذاری کردیم ، سپس رشته کدشده را نمایش دادیم. مقدار ورودی علاوه بر متغییر می تواند از کنترل های موجود در فرم بسته به درخواست کاربر نیز خوانده و استفاده شود.

حال برای رمز گشایی مقدار کد شده می توانید از دستورات زیر استفاده کنید :

کد گشایی یا Decoding یک رشته

Dim decodedBytes As Byte()
decodedBytes = Convert.FromBase64String(encodedText)
Dim decodedText As String
decodedText = Encoding.UTF8.GetString(decodedBytes)
MessageBox.Show(decodedText)

کد گشایی یا Decoding یک رشته

byte[] decodedBytes;
decodedBytes = Convert.FromBase64String(encodedText);
string decodedText;
decodedText = Encoding.UTF8.GetString(decodedBytes);
MessageBox.Show(decodedText);

در کد نوشته شده ابتدا یک رشته کدگذاری شده را که قبلاً در متغییری با نام encodedText ذخیره شده وارد کردیم و دقیقاً برعکس روش کدگذاری ، رشته ی کدشده را برای ما رمزگشایی کرده و نمایش می دهد.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 6 × 2 می شود :
متن پیام :