کانکشن استرینگ (ConnectionString)

کانکشن استرینگ (ConnectionString)

قطعاً تمامی برنامه نویسانی که چه تحت وب و چه تحت ویندوز و سایر زمینه ها کار می کنند، با نام کانکشن استرینگ (ConnectionString) آشنایی دارند یا نام آن را شنیده اند. وظیفه کانکشن استریگ در اصل ارتباط برنامه با پایگاه داده می باشد که با توجه به نوع پایگاه داده انواع کانکشن استرینگ نیز تغییر خواهد کرد که در اینجا بخش های مهم آن را برای شما توضیح خواهیم داد. به صورت کلی یک برنامه قبل از اینکه با پایگاه داده اطلاعات خود را ردوبدل کند می بایست با آن ارتباط برقرار کند که ConnectionString وظیفه این امر را بر عهده دارد. یک ConnectionString خود شامل بخش های متعددی می باشد که نمونه ای از آن را در زیر می توانید مشاهده کنید :

Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;Integrated Security=SSPI;User ID=myDomain\myUsername;Password=myPassword;

  • Data Source : آدرس سرور یا محلی که دیتابیس در آنجا قرار دارد.
  • Initial Catalog : نام دیتابیسی که برنامه قرار است با آن کار کند.
  • Integrated Security : امنیت ارتباط را مشخص می کند که با توجه به پایگاه داده های مختلف مقدار آن به true ، false و SSPI متغییر است.
  • User ID : در صورتی که پایگاه داده شما بر روی سرور قرار دارد و برای آن User تعریف کرده باشید می بایست نام کاربری آن را در این محل وارد کنید.
  • Password : رمز عبور User تعریف شده.

SSPI و True با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند ولی مکانیزم OLEDB از لفظ SSPI استفاده میکند و مکانیزم SQLSERVER از لفظ TRUE استفاده می کند.

همانطور که گفته شد یک ConnectionString دارای انواع مختلفی است که نمونه ای از آن را دیدید. حال اگر بخواهیم برنامه را به یک پایگاه داده موجود بر روی سیستم متصل کنیم، می توانیم از روش های زیر استفاده کنیم :

Server=.\SQLExpress;AttachDbFilename=c:\asd\qwe\mydbfile.mdf;Database=dbname;Trusted_Connection=Yes;

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\myFolder\myAccess2007file.accdb;Jet OLEDB:Database;Password=MyDbPassword;

  • در مورد اول ، یک کانکشن برای ارتباط برنامه با یک دیتابیس از جنس SQLServer می باشد که تمامی موارد کاملا مشخص است. اما یک نکته در مورد AttachDbFilename گفتنی است که در صورتی که نیاز باشد آدرس محل دیتابیس با آدرس برنامه یکی باشد و نخواهیم همانند کد نوشته شده در بالا به صورت مستقیم آدرس دهی کنیم، می توانیم مقدار آن را برابر با AttachDbFilename=|DataDirectory|mydbfile.mdf قرار دهیم و پایگاه داده را در پوشه برنامه بگذاریم.
  • در مورد دوم ، کانکشن نوشته شده برنامه ی ما را به یک پایگاه داده از جنس Access متصل خواهد کرد. در صورتی که برای دیتابیس خود رمز ورود تعریف کرده باشید، می بایست مقدار آن را در قسمت Password وارد نمائید. آدرس دهی در این نوع دیتابیس ها می تواند به صورت غیر مسقیم نیز انجام شود.


نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 3 × 4 می شود :
متن پیام :