ارسال اطلاعات به دیتابیس همراه با پارامتر

ارسال اطلاعات به دیتابیس همراه با پارامتر

این آموزش برای آن دسته از عزیزانی نوشته شده است که برنامه نویسی و کار با دیتابیس را تازه شروع کرده اند. در اینجا آموزش نحوه اتصال برنامه به دیتابیس و ارسال اطلاعات به آن را خواهیم گفت. قعطه کدهای نوشته شده به زبان ویژوال بیسیک و سی شارپ می باشد اما روال کلی برنامه در هر زبان تفاوت چندانی ندارد و می توانید کدها را به راحتی به زبان های دیگر تبدیل کنید. قطعه کدی که در زیر نوشته شده است یک سری اطلاعات را از کاربر می گیرد و پس از اتصال به دیتابیس آنها را در پایگاه داده ذخیره می کند :

ویژوال بیسیک

Dim con As New SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=DatabaseName;Integrated Security=true;")
Dim cmd As New SqlCommand("insert into MyTable values(@Item1,@Item2,@Item3,@Item4,@Item5)", con)
cmd.Parameters.AddWithValue("@Item1", TextBox1.Text)
cmd.Parameters.AddWithValue("@Item2", TextBox2.Text)
cmd.Parameters.AddWithValue("@Item3", TextBox3.Text)
cmd.Parameters.AddWithValue("@Item4", TextBox4.Text)
cmd.Parameters.AddWithValue("@Item5", ComboBox1.Text)
If con.State=ConnectionState.Closed Then con.Open()
cmd.ExecuteNonQuery()
If con.State=ConnectionState.Open Then con.Close()
cmd.Dispose()
con.Dispose()

سی شارپ

SqlConnection con=new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=DatabaseName;Integrated Security=true;");
SqlCommand cmd=new SqlCommand("insert into MyTable values(@Item1,@Item2,@Item3,@Item4,@Item5)", con);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Item1", TextBox1.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Item2", TextBox2.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Item3", TextBox3.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Item4", TextBox4.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@Item5", ComboBox1.Text);
if (con.State==ConnectionState.Closed) con.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
if (con.State==ConnectionState.Open) con.Close();
cmd.Dispose();
con.Dispose();

همانطور که در کدها قابل مشاهده است ابتدا می بایست قبل از هر چیز با استفاده از شیء SqlConnection و تعریف یک ارتباط امن برنامه را به پایگاه داده متصل کنیم. سپس با تعریف SqlCommand دستور ارسال اطلاعات یا همان Insert را خواهیم نوشت که از طریق ارتباطی که SqlConnevtion برای ما میسر کرده است اطلاعات را ارسال کنیم. برای تمامی ستون های موجود در جدول با علامت @ یک اشاره گر تعریف کرده و در سطر های پایین طبق دستورات فوق تک تک مقادر نوشته شده در برنامه را به SqlCommand اضافه می کنیم. سپس ارتباط را برقرار کرده و دستور نوشته شده را توسط تابع ExecuteNonQuery اجرا می کنیم و در نهایت ارتباط برنامه و بانک اطلاعاتی را قطع کرده و حافظه اختصاص داده شده به اشیاء را بازپس میگیریم.نظرات کاربرانعبارت امنیتی : حاصل 5 × 2 می شود :
متن پیام :