آموزش زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

آموزش زبان ماشین و برنامه سازی سیستم


فصل اول سیستم اعداد هدف کلی نمایش مقادیر در سیستم دودویی و نحوه تبدیل آنها به سایر سیستمها اهداف رفتاری پس از مطالعه این فصل با موارد زیر آشنا می شوید: 1- مقادیر دودویی یا باینری 2- واحدهای مختلف اندازه گیری حافظه 3- نمایش اعداد منفی 4- تبدیل مقادیر باینری به سیستم دهدهی و برعکس 5- نمایش مقادیر در سیستم شانزده تایی 6- نمایش مقادیر در سیستم هشت تایی 7- تبدیل مقادری ستستم دهدهی 8- تبدیل مقادیر از سیستم شانزدهدهی به سیتسم دهدهی و برعکس 9- تبدیل مقادیر از سیستم شانزدهدهی به سیستم مبنای هشت و برعکس مقادیر دودویی(Binary) بشر با توجه به تعداد انگشت هایش از ده رقم 0و1و2و3و4و5و6و7و8و9 برای ایجاد مقادیر و اعداد و انجام محاسبات روی آنها استفاده می نماید. به بیانی دیگر بشر در یک سیستم دهدهی یا Decimal کار می کند. از طرف دیگر کامپیوتر در یک سیستم دودویی یا Binary کار می کند و فقط دو رقم 1 و 0 را می شناسد. در نتیجه هر مقداری که به کامپیوتر داده می شود بایستی تبدیل به یک سری 0و1 گردد تا بتواند در کامپیوتر ذخیره و مورد استفاده در محاسبات قرار گیرد. برای تبدیل مقادیر از سیستم دهدهی به دودویی بایستی آن مقدار به طور متوالی بر 2 تقسیم نماییم


دانلــود
حجم فایل : 1/22MB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 6 × 8 می شود :
متن پیام :