آموزش استفاده از BackGroundWorker

آموزش استفاده از BackGroundWorker


ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ، دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن داﯾﺮﮐﺘﻮرﯾهﺎ و در ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻟﺬت ﺑﺨﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .و ﻓﺎﯾﺪه دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣهﻢ ھﺴﺘﺶ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ھﻢ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ھﻢ ﺣﺠﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رو ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮد ﮐﻨﯿﻢ ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻨﮓ ﻣﯿﮑﻪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺑﻪ و اﺷﮑﺎل داره ﭘﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮑﻨﯿﻢ BackGroundWorker در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ از


دانلــود
حجم فایل : 98KB

نظرات کاربرانعبارت امنیتی :حاصل 1 × 2 می شود :
متن پیام :